....

Let our techniques become yours. Tools and techniques tested successfully on more than 6000 leaders, key employees and politicians that we have had the pleasure of training. Dig in and design your own training manual by answering the questions in the toolbox

..

Lad vore teknikker blive til dine. Værktøjer og teknikker succesfuldt testet på mere end 6000 ledere, specialister og politikere, som vi har haft fornøjelsen af at træne. Dyk ned og design din egen uddannelsesmanual ved at besvare spørgsmålene i toolboxen.

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png

....Explore the full potential of your voice. It takes very little to use the many mechanisms and nuances of your voice. Targeted training can do wonders!

..

Udforsk din stemmes fulde potentiale. Der skal så lidt til at udnytte din stemmes mange mekanismer og nuancer. Målrettet træning kan gøre underværker!

....


....

If you can relate to any of the questions below, give us a call and together we will make a plan for your training with us.

Does your voice sound shrill or monotonous?

Do you have difficulty speaking to your audience?

Are you uncomfortable with pauses?

Do you have a tendency to mumble or "eat” your words or endings making it hard to understand what you are saying?

Are you often asked to speak up even if you are already loud enough?

Do you have a tendency to accelerate the speed of your speech when you get passionate about your subject?

Do you get anxious or nervous about whether you can do your presentation well enough?

..

Hvis du kan relatere til nogen af nedenstående spørgsmål, så ring til os, og så lægger vi sammen en plan for din træning

Lyder din stemme skinger eller monoton?

Er du bange for at tale foran et publikum?

Er du utilpas med pauser?

Har du tendens til at mumle eller ”sluge” dine ord eller endelser, så det er svært at forstå hvad du siger?

Bliver du ofte bedt om at tale højere, selvom du allerede taler højt nok?

Har du en tendens til at tale hurtigere, når du bliver passioneret omkring dit emne?

Bliver du ængstelig eller nervøs for, om du vil klare dit oplæg godt nok?

....

 
fade_out_BGArtboard 1-8.png

....

Body language is the silent presentation of you, and it says a lot about you before you even start speaking

..

Kropssproget er den stille præsentation af dig, og det fortæller en masse om dig, førend du overhovedet begynder at tale

....


....

Targeted training can make words and body language match

..

Målrettet træning kan gøre din tale og dit kropssprog sammenhængende

....


....

If you can relate to any of the questions below, give us a call and together we will make a plan for your training with us:

Are you aware of the signals your body language emits?

Do you want to claim your own space and use targeted body language during negotiations or in difficult conversations?

Do you want to be better at reading your conversation partner's body language?

Are you aware of “power postures” positive impact on your voice and mental attitude? 

Do you want to influence your audience with your body language?

..

Kan du nikke ja til nogle af spørgsmålene herunder, så ring til os, og så lægger vi sammen en plan for din træning:

Er du bevidst om de signaler, dit kropssprog udsender?

Ønsker du at indtage rummet ved hjælp af målrettet kropssprog ved forhandlinger eller i svære samtaler?

Ønsker du at være bedre til, at aflæse din samtalepartners kropssprog?

Er du klar over ”power postures” positive indvirkning på din stemme og din mentale indstilling?

Vil du kunne påvirke din modtager med dit kropssprog?

....

 
fade_out_BGArtboard 1-8.png
speaking_style_newArtboard 1-8.png

....GET YOUR MESSAGE ACROSS..FÅ DIT BUDSKAB UD OVER SCENEKANTEN....

....relevant, catchy and sharp..relevant, kort og skarpt....


....

It is not always easy to reach the recipients in the back row. But practice makes perfect and when you use our techniques you will be surprised how far you can reach.

..

 

 

Det er ikke altid let at nå tilhørerne på de bagerste rækker. Men øvelse gør mester og når du bruger vores teknikker, vil du blive forbavset over, hvor langt du kan nå.

....

 


....

If you can relate to any of the questions, give us a call and together we will make a plan for you to train with us:

Is it difficult for you to speak sweet, short and to the point?  

Do your slides or presentations often take control over your performance? 

Would you like to be better at debating a point and figuring out what your opponent’s arguments are?

Would you like to attract different types of recipients with the same or different messages?

Would you like to develop your own style of communication?

..

Kan du nikke ja til nogle af spørgsmålene herunder, så ring til os, og så lægger vi sammen en plan for din træning: 

Har du svært ved at formulere dig kort og præcist?

Stjæler dine slides ofte billedet i din præsentation?

Vil du være bedre til at debattere, og gennemskue din modparts argumentation?

Vil du gerne ramme forskellige typer modtagere med samme eller forskellige budskaber? 

Kunne du tænke dig at udvikle din egen stil i kommunikation?

....

 
fade_out_BGArtboard 1-8.png

....

Not many people enjoy being nervous. Being nervous, though, is pure energy and if you redirect that energy from your shaking hands or your trembling voice to your articulation, nerves can make you glow. Targeted training can send your nervousness to the right place and that will do wonders to your presentation.

..

Der er ikke mange mennesker der bryder sig om at være nervøse. Men at være nervøs er ren energi, og hvis du om dirigerer den energi fra dine rystende hænder eller din dirrende stemme til din artikulation, så kan din nervøsitet få dig til at gløde. Målrettet træning kan sende din nervøsitet det rigtige sted hen, og det vil gøre underværker for din præsentation.

....


....

If you can relate to any of the questions below, give us a call and together we will make a plan for your training with us:

Do you have sleepless nights before an important performance or presentation?

Do you think you perform much better without an audience than with an audience when it really matters?

Does it annoy you that you can’t control when you perform well?

Are you afraid of getting a mental black out or to be asked about something you don’t know the answer to?

Would you like to be better at controlling the physical signs of nervousness - signs such as a pounding heart, nausea, sweatty and shaking hands?

..

Kan du nikke ja til nogle af spørgsmålene herunder, så ring til os, og så lægger vi sammen en plan for din træning:

Har du søvnløse nætter før en vigtig præsentation?

Synes du, at du performer meget bedre uden publikum end med publikum, når det virkelig gælder?

Er du træt af, at du ikke selv kan styre, hvornår du performer godt?

Er du bange for at gå i sort eller blive spurgt om noget, du ikke kan svare på? 

Vil du gerne kunne styre de fysiske tegn på nervøsitet bedre – tegn som hjertebanken, kvalme, svedige og rystende hænder?

....

 
fade_out_BGArtboard 1-8.png

....What our customers say..Hvad vores kunder siger....

 

....

Could you improve your own communication style ?

Every person and his or her background is different. Contact us today - we would love to discuss you and yours

..

Kan du forbedre din kommunikationsstil ?

Din stemme er unik. Kontakt os i dag, så vi kan hjælpe dig godt videre

....