It takes very little to exploit your mental potential. Targeted training can do wonders.

fade_out_BGArtboard 1-8.png
 

The mental potential

....

Few people make use of their full mental potential.  We get nervous and have 'butterflies' in the stomach because it matters to us to perform well.

The human brain is primitive.  If you once had a really bad performance experience, the brain and body will do what is possible to prevent it from happening again.  Your body has a great memory, and it is alert when you are at risk and will try and lead away from danger - namely your next performance. You may experience physical discomfort, shaking hands or the entire body is shaking.  Maybe you become dizzy and have stomach pain while your brain is trying to convince you that you need not perform!  The whole situation can give you thoughts like: "they probably don’t like me" or "I do not have something special to offer" 

The physical discomfort that many call nervousness is your indispensable fuel.  Without it your performance is neither exceptional nor in the here and now.  But it must be handled by your thoughts and your behavior so that it does not get out of hand.

..

De færreste gør brug af hele deres mentale potentiale. Vi bliver nervøse og får ’sommerfugle’ i maven, fordi det betyder noget for os at kunne performe. 

Den menneskelige hjerne er primitiv. Har du en gang haft en rigtig dårlig performanceoplevelse, så vil hjernen og kroppen gøre alt for, at det ikke sker igen. Din krop har en fantastisk hukommelse, og den aktiveres til at hjælpe hjernen væk fra dét der er farligt - nemlig din kommende performance. Du oplever måske fysisk ubehag, ryster på hænderne eller i hele kroppen. Måske bliver du svimmel og får ondt i maven, mens din hjerne prøver på at overbevise dig om, at du skal lade være med at performe! Hele situationen kan give dig tanker som: ”de kan nok ikke lide mig”, ”jeg har nok ikke noget specielt at bidrage med”…

Det fysiske ubehag, som nogen kalder nervøsitet, er dit uundværlige brændstof. Uden det bliver din performance hverken ekstraordinær eller nærværende. Men det skal håndteres af dine tanker og din adfærd, så det ikke tager overhånd. 

....

 

....

How to boost your mental capacity

Five modules of three hours each = 15 hours in total

..

 

Sådan booster du din mentale kapacitet

15 timer fordelt med 3 timer pr. gang = 5 moduler

....

....

Performance Analysis.  Together we identify the reason for your nervousness - find the cause

..

Performanceanalyse. Sammen afdækker vi årsagen til, hvorfor du bliver nervøs og hvad der udløser nervøsiteten

....

 

....

We must erase your negative mental beliefs and replace them with positive ones. Moreover, we train in visualization

..

Vi skal have fjernet dine negative mentale overbevisninger og erstattet dem med gode modtanker. Desuden træning i visualisering

....

....

Through exercise of voice, body language and your speaking style, you move your focus and get the best basis for peak performance

..

Gennem træning af stemme, kropssprog og din mundtlige retorik flytter du dit fokus, så du får gode forudsætninger for peak performance

....

....

Based on observations from your latest live performance you get exercises and e-learning enabling you to practice easily between training modules

..

Med udgangspunkt i observationer fra din seneste performance får du øvelser og e-learning, så det er nemt at øve mellem træningsmodulerne

....

....

Your training course is evaluated and together we ensure that you reach the desired result

..

Dit træningsforløb evalueres, og sammen sørger vi for, at du kommer godt videre

....

 
 

....

Could you improve your own communication style ?

Every person and his or her background is different. Contact us today - we would love to discuss you and yours.

..

Kan du forbedre din kommunikationsstil ?

Din stemme er unik. Kontakt og i dag, så vi kan hjælpe dig godt videre.

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png

Toolbox elements