....

"Most people use only 20 to 50 percent of their vocal potential.  It is a shame. Surprisingly, it is of great value to utilize the mechanisms, tones and nuances of the voice. In the music world, we have learned many techniques that we like to pass on. Techniques that will enable you to hold the attention of your audience because you vary your expression"

Nete Nørgaard - Nielsen, Founder of Ministry of Music

..

"Langt de fleste mennesker bruger kun 20 – 50 procent af deres stemmes potentiale. Det er ærgerligt. For det har overraskende stor værdi at kunne bruge alle stemmens gear og nuancer. I musikkens verden har vi lært en masse teknikker, som vi gerne giver videre. Det teknikker, som kan fastholde din modtager, fordi du varierer dit udtryk".  

Citat: Nete Nørgaard - Nielsen, Stifter Ministry of Music, 2006

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png
 

....

Voice TrainingWe work with all elements of your voice: volume, tempo, pauses, pitch, accentuation, phrasing, tone of voice and articulation. Moreover, we focus on posture and breathing which are important factors for optimal voice.

..

Stemme træning: Vi arbejder med alle elementer i din stemme: lydstyrke, taletempo, pauser, toneleje, betoning og frasering, tonefald og artikulation. Desuden fokuserer vi på kropsholdning og vejrtrækning, som er vigtige faktorer for at kunne bruge stemmen optimalt.

....

 

....

How to boost the capacity of your voice as an individual or as a group

Five modules of three hours each = 15 hours in total

..

 

Sådan booster du din stemmes fulde potentiale enten individuelt eller i gruppe.

Fem moduler af tre timer hver = 15 timer

....

....

Your strengths and potential for improvement are clarified and you work with your voice, your posture, and your breathing.

..

Dine styrker og dit forbedringspotentiale klarlægges og du arbejder med din stemme, din kropsholdning og din vejrtrækning.

....

....

You train the use of tone, pauses, phrasing through recitation and improvisation.

..

Du træner tonefald, brugen af pauser, frasering gennem oplæsning, og improvisation.

....

....

Based on observations from your latest live performance you get exercises and e-learning enabling  you to practise easily between training modules.

..

Med udgangspunkt i observationer fra din seneste performance får du øvelser og e-learning, så det er nemt at øve mellem trænings-modulerne.

....

....

You work with other elements of your speech, your body language, your mental attitude or we will continue to work with your voice.

..

Du arbejder med andre elementer til din retorik, dit kropssprog, din mentale indstilling eller vi fortsætter arbejdet med din stemme.

....

....

Your training course is evaluated and together we ensure that you get the most from your course.

..

Dit træningsforløb evalueres, og vi sørger sammen for, at du kommer godt videre.

....

 
 

....

Purpose:  Your voice is a powerful tool for maintaining the interest of your recipient's and get your message across. We will teach you how to use your voice at an optimum level for these purposes.

..

Formål: Din stemme er et kraftfuldt værktøj til, at fastholde dine modtageres interesse, og til at få dine budskaber forstået. Vi lærer dig, hvordan du bruger din stemme optimalt til disse formål.

.... 


....

Could you improve your own communication style ?

Every person and his or her background is different. Contact us today - we would love to discuss you and yours.

..

Kan du forbedre din kommunikationsstil ?

Din stemme er unik. Kontakt og i dag, så vi kan hjælpe dig godt videre.

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png

Toolbox elements